Categorie Belangenorganisaties

 • Kunsten ’92

  Kunsten ’92 versterkt met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland.

  Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met meer dan 400 leden uit alle disciplines, van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem versterken we het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland.
  “Wij doen dat in deze crisistijd heel concreet door in nauw contact met alle sectoren en met de politiek de gevolgen van COVID-19 zo goed mogelijk in beeld te brengen, te zoeken naar werkbare oplossingen èn te lobbyen voor steunpakketten en maatwerk in regelgeving. Kunsten ’92 heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een niet te missen gesprekspartner van politici, overheden, raden, fondsen en opiniemakers. Beleid en besluitvorming worden op de voet gevolgd en hiaten en problemen aan de orde gesteld. Waar mogelijk dragen we constructieve oplossingen namens de sector aan, bijvoorbeeld ter voorbereiding van debatten in de Tweede Kamer.
  En met onze activiteiten rondom verkiezingen proberen wij agendabepalend te zijn. Daarbij werken we intensief samen met onze leden, brancheorganisaties, sectorinstituten – en indien nodig – onderzoekbureaus. Dit heeft ons een wijdvertakt netwerk opgeleverd in de sector maar ook in de bestuurlijke wereld. Wij proberen de stem van de leden zo goed mogelijk door te laten klinken in alles wat we doen. Kunsten ’92 heeft een breed bestuur, waarvan de leden werkzaam zijn in uiteenlopende disciplines.”

  Wat doen ze?
  Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met de volgende projecten: Taskforce culturele en creatieve sector, de New Creative Deal   en  via de Fair Practice Code

  Voor wie?
  Instellingen en organisaties die werkzaam zijn binnen de kunst, cultuur en erfgoed, en de creatieve industrie, inclusief media kunnen stemgerechtigd lid worden. Denk aan instellingen, ensembles, schouwburgen, maar ook kunstenaarsinitiatieven, stichtingen en beroepsverenigingen.

  Publiek, werkenden in de culturele of aanverwante sectoren, makers en zzp’ers die zich bij ons willen aansluiten kunnen Vriend worden.

  Meer informatie via de website kunsten92.nl

 • Samen1Stem

  Dit is de belangenvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasychronisatie, de zakelijke markt en andere vormen van stemwerk, in alle disciplines; stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici. Samen1Stem is GEEN vakbond. Zij onderhandelen niet over tarieven en hebben geen juridische afdeling. Ze behartigen geen individuele belangen. Wel geven zij adviezen over een groot aantal onderwerpen.

  Ga naar de website van Samen1Stem

 • ACT

  Dit is een spreekbuis van acteurs. ACT is geen vakbond. ACT wil alle theater-, film- en televisieacteurs in Nederland verenigen en ervoor zorgen dat klachten en complimenten bij de juiste instanties terecht komen. Wij zien deze instanties als medespelers, niet als tegenstanders. Denk hierbij aan castingbureaus, agentschappen en productiemaatschappijen. ACT wil dat er zowel vakinhoudelijke als arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen komen. Kortom, ACT werkt aan vakverbetering.

  Ga naar de website van ACT

 • Kunstenbond

  Zij werken aan een sterke positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Het is een vereniging van en voor leden. Binnen de Kunstenbond zijn leden actief in vakgroepen.

  Kunstenbond verenigt alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Samen sterk staan, een einde aan structurele onderbetaling en een veilige werkvloer zijn voor alle werkenden van groot belang.

  Daarnaast kent elk vakgebied eigen problemen. In een vakgroep verenigen leden zich op basis van de (sub)sector waarin zij werkzaam zijn. Op die manier staan we altijd dichtbij de issues in de beroepspraktijk die per (sub)sector gelden. Elke vakgroep heeft een eigen belangenbehartiger die zich hard maakt voor de belangen van die vakgroep. Daarnaast organiseren vakgroepen activiteiten voor hun eigen achterban. De verschillende vakgroepen zijn: Beeldend, DAMD (Dutch innovation and motion design), kunsteducatie, Theater en Dans, Muziek.

  Ga naar de website van Kunstenbond

Home » Belangenorganisaties