Laden Evenementen

(English below)

Of je nu zelf beeldmaker bent of niet, iedereen krijgt te maken met auteursrechten op beeldmateriaal. Als beeldmaker wil je dat je netjes betaald wordt voor dat wat jij gemaakt en ontworpen hebt. Maar ook als je theatermaker bent, muzikant of schrijver maak je regelmatig gebruik van beeldmateriaal, als illustratie bij je werk, in je nieuwsbrief, om je posts op de socials aantrekkelijker te maken. Misschien gebruik je eigen foto’s en wil je niet dat die zomaar door een ander ook gebruikt worden. Of je gebruikt beeld van iemand anders en hoe ga je daar dan mee om? Want je wilt dat natuurlijk wel netjes doen.

Meld je snel aan via de link!

Op 24 mei organiseert CultuurNetwerk een event met Pictoright in de kunstacademie AKI, Enschede. Ze gaan daarbij in op auteursrecht, zowel dat van makers maar ook waar je aan moet denken als je werk van een ander wilt gebruiken. Daarnaast zullen ze de dienstverlening van Pictoright toelichten en is er ruimte voor vragen.

Programma woensdagavond 24 mei.
Inloop 18.45 uur
Pictoright, presentatie Q&A 19.00 – 20.15 uur
Netwerkborrel 20.15 – 21.00 uur
Locatie: AKI Enschede, Hulsmaatstraat 35, Enschede

Voor studenten én professionals

CultuurNetwerk is er voor de culturele professionals in Enschede maar ook studenten aan Artez zijn zeker ook van harte welkom daarom organiseren we het ook in de AKI! We sluiten af met een drankje, een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen. Als student kun je vast kennis maken met het veld en voor professinals is het inspirerend om weer eens te horen wat er in de academies gebeurt.

Over CultuurNetwerk Enschede:

CultuurNetwerk Enschede toont, verbindt en ondersteunt het Culturele Middenveld in Enschede. Wij zijn er voor professionele cultuur-makers en doeners, wij informeren hen en we verbinden hen met elkaar en met de rest van het culturele veld. Dit doen we door middel van het organiseren van netwerkevents, door het delen van kennis, vraag en aanbod via onze website en de socials, door veel gesprekken te voeren met de gemeente, met culturele organisaties en zelfstandig professionals om bij hen informatie op te halen en door hen te adviseren.

Over Pictoright:

Zij behartigen de belangen van visuele auteurs door uitoefening, bevordering en bescherming van auteursrechten. Dat doen ze door:

  • verdeling van collectieve vergoedingen onder alle visuele auteurs die daar recht op hebben;
  • het exploiteren van de individuele auteursrechten van aangesloten visuele auteurs;
  • juridisch op te treden voor de aangesloten beeldmakers;
  • informatievoorziening in de vorm van lezingen en publicaties aan makers en gebruikers;
  • steun aan organisaties of activiteiten die de sociale en culturele positie van beeldmakers versterken.

CultuurNetwerk Enschede invites you to the Copyright Event with Pictoright

Whether you are an image maker or not, everyone has to deal with copyrights on images. As an image maker you want to be paid properly for what you have created and designed. But even if you are a theater maker, musician or writer, you regularly use visual material, as an illustration for your work, in your newsletter, to make your posts on the socials more attractive. Maybe you use your own photos and you don’t want them to be used by someone else. Or you use someone else’s image and how do you deal with it? And of course you want to do it properly.

On May 24, CultuurNetwerk is organizing an event with Pictoright at the AKI art academy, Enschede. They discuss copyright, both that of creators but also what you should consider if you want to use someone else’s work. In addition, they will explain Pictoright’s services and there will be room for questions.

Program Wednesday evening 24 May.

Walk-in at 6:45 pm
Pictoright, presentation Q&A 7:00 pm – 8:15 pm
Networking drink 8.15 pm – 9 pm
Location: AKI Enschede, Hulsmaatstraat 35, Enschede

Sign up at: https://forms.gle/PMvxn8USzcWLCaip7

For students and professionals
CultuurNetwerk is there for the cultural professionals in Enschede, but students at Artez are also very welcome, which is why we organize it in the AKI! We conclude with a drink, a great opportunity to get to know each other. As a student you can get acquainted with the field and for professionals it is inspiring to hear what is happening in the academies.

About CultuurNetwerk Enschede:
CultuurNetwerk Enschede shows, connects and supports the Cultural Midfield in Enschede. We are there for professional culture makers and doers, we inform them and we connect them with each other and with the rest of the cultural field. We do this by organizing network events, by sharing knowledge, supply and demand via our website and the socials, by having many conversations with the municipality, with cultural organizations and independent professionals to collect information from them and by advising them.

About Pictoright:
They represent the interests of visual authors by exercising, promoting and protecting copyrights. They do this by:
– distribution of collective compensation among all visual authors entitled to it;
– exploiting the individual copyrights of affiliated visual authors;
– to act legally on behalf of the affiliated image makers;
– proviIde information in the form of lectures and publications to makers and users;
– support for organizations or activities that strengthen the social and cultural position of image makers.

 

Ga naar de bovenkant